Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten
Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst 
Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst
Artikel 5 – Ontbinding van de overeenkomst
Artikel 6 – Annulering
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Incassokosten
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Gegevens bescherming
Artikel 12 – Geschilbeslechting
Artikel 13 – Toepasselijk recht
Artikel 14 – Slotbepalingen

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Hillenaar Outdoor B.v. KvK nr. 69620571, hierna te noemen Hillenaar, en een opdrachtgever, waarop Hillenaar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

1.2 Hillenaar wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor Hillenaar voor het aangaan van de overeenkomst. 

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Door het ondertekenen en/of schriftelijk, digitaal of mondeling bevestigen van een order/opdracht en/of de daarbij behorende bijlagen verbindt de opdrachtgever zich definitief. De order zal door Hillenaar worden uitgevoerd, tenzij Hillenaar voor het begin van de huurperiode de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht de opdracht niet te aanvaarden.

2.2 Alle door Hillenaar verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door Hillenaar naar beste weten van de betrokken werknemer opgegeven, doch bindt haar niet.

2.3 Indien een derde – daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media(inkoop)bureaus – ten behoeve c.q. namens een adverteerder met Hillenaar een overeenkomst aangaat en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met Hillenaar is betrokken, dient die derde er jegens Hillenaar voor in te staan dat de adverteerder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2.4 De in artikel 2.3 bedoelde derde is – met de adverteerder op wiens last de derde handelde – tegenover Hillenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de met Hillenaar gesloten overeenkomst voortvloeien, daaronder uitdrukkelijk begrepen alle betalingsverplichtingen.

2.5 Rechten en/of verplichtingen uit met Hillenaar gesloten overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hillenaar geheel of deels aan derden worden overgedragen.

2.6 De in een order/opdracht en/of de daarbij behorende bijlagen vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst 

3.1 Hillenaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Hillenaar is niet gehouden aan het uitvoeren van de overeenkomst indien de order/opdracht na het schriftelijk, digitaal of mondeling bevestigen ervan niet door de opdrachtgever ondertekend is.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hillenaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4 Hillenaar zal gerechtigd zijn zowel op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip van aanvang, als het aldaar aangegeven tijdstip van beëindiging van de campagneperiode maximaal 72 uur te verleggen, zonder enige compensatie.

3.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hillenaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hillenaar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hillenaar zijn verstrekt, heeft Hillenaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, waaronder in ieder geval begrepen gederfde inkomsten, technische kosten, arbeidskosten en transportkosten, volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6 Hillenaar heeft, tenzij de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt, het eigendom over het aangeleverde (campagne) materiaal en is gerechtigd het materiaal, na afloop van de campagneperiode, te archiveren, te gebruiken in haar communicatie, recyclen en/of te vernietigen.

3.7 Onder (campagne) materiaal worden zowel papieren en fysieke affiches en digitale reclame-uitingen.

3.8 Hillenaar heeft buiten het verstrekken van een locatielijst geen verdere bewijsverplichting.

3.9 Voor de digitale media geldt dat het aantal ter beschikking van de klant gestelde digitale schermen zoals vermeld op de opdrachtbevestiging kan afwijken van de feitelijk plaatsing. Zowel het aantal schermen als het aantal locaties als mede het bereik met 5% kan variëren ten opzichte van de in de offerte fase versterkte gegevens zonder dat Hillenaar hiervoor compensatie dient te verlenen.

Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst

4.1 Wegens verandering in locaties en/of aantal reclameobjecten behoudt Hillenaar zich het recht voor om de opgegeven aantallen (digitale) reclamematerialen in één of meer gemeenten en/of gebouwen te wijzigen.

4.2 Hillenaar behoudt zich het recht voor een overeenkomst of gedeelte daarvan naar een andere periode te verschuiven indien de betreffende opdrachtgever een totale korting van ten minste 50% (inclusief eventuele bureaukorting) heeft bedongen en indien een overeenkomst met een andere opdrachtgever afgesloten kan worden tegen een voor Hillenaar gunstiger kortingspercentage.
4.3 Hillenaar behoudt zich het recht voor het barter-gedeelte van een overeenkomst naar een andere periode te verschuiven indien een overeenkomst met een andere opdrachtgever afgesloten kan worden tegen een voor Hillenaar gunstiger kortingspercentage.

4.4 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen en/of compensatie vragen indien de zichtbaarheid van een digitale reclame-uiting is beperkt door redenen die niet aan Hillenaar zijn toe te rekenen. Uitsluitend indien de betreffende opdrachtgever een totale korting van minder dan 50% (inclusief eventuele bureaukorting) heeft bedongen, zal de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op een naar rato te berekenen compensatie van maximaal 25% van het totale orderbedrag.

4.5 Tenzij de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst hiertegen voorafgaand aan de campagne uitdrukkelijk bezwaar maakt, is Hillenaar gerechtigd een campagne na de beëindiging van de campagneperiode door te plaatsen zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 5 – Ontbinding van de overeenkomst

5.1 In de hierna genoemde gevallen is Hillenaar bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Hillenaar schadevergoeding te vorderen: 

  • Indien Hillenaar door omstandigheden goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen tekort zal schieten. 
  • Indien Hillenaar de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van diens (financiële) verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

5.2 Indien de opdrachtgever het campagnemateriaal geheel of deels niet in goede staat en/of goede kwaliteit ter beschikking stelt aan Hillenaar voor of uiterlijk op de datum welke daartoe in de overeenkomst is vastgelegd, is Hillenaar gerechtigd de overeenkomst geheel of deels als geannuleerd te beschouwen, zoals beschreven in artikel 5 van deze voorwaarden. Indien Hillenaar, ondanks te late of gebrekkige aanlevering en/of gebrekkige kwaliteit van het materiaal, de overeenkomst geheel of deels uitvoert is opdrachtgever gehouden tot betaling van de (extra) kosten die Hillenaar ten gevolge van de te late levering en/of gebrekkige kwaliteit moet maken ter gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. Tekortkomingen van de opdrachtgever kunnen niet worden toegerekend aan Hillenaar.

Artikel 6 – Annulering

6.1 Indien de opdrachtgever zijn order/opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt, wordt hem tot zes maanden voor aanvang van de campagneperiode 5% van het totale orderbedrag in rekening gebracht wegens administratiekosten.

6.2 Bereikt Hillenaar een bericht van intrekking zoals genoemd in 6.1, vanaf vijf maanden voor het begin van de campagneperiode, dan wordt de opdrachtgever naast bovengenoemde 5%, ook 25% van het totale orderbedrag in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn van vier maanden dan wel drie maanden tevoren wordt de opdrachtgever 35% dan wel 45% van het totale orderbedrag in rekening gebracht naast de genoemde 5% administratiekosten. Bij intrekking van een order twee maanden of minder voor het begin van de campagne-periode is opdrachtgever gehouden het totale orderbedrag te voldoen, ook indien geen affichering voor de opdrachtgever heeft plaatsgehad.

  • 6 maanden of langer voor aanvang campagneperiode: 5% 
  • 4 tot 5 maanden voor aanvang campagneperiode: 30% 
  • 3 tot 4 maanden voor aanvang campagneperiode: 40% 
  • 2 tot 3 maanden voor aanvang campagneperiode: 50% 
  • 2 maanden of korter voor aanvang campagneperiode: 105% Deze annuleringsregels gelden tevens als campagneperiodes jaar overschrijdend zijn.

6.3 Indien in geval van annulering in overleg met Hillenaar een andere opdrachtgever gevonden is voor de betreffende campagneperiode(n) en voor het oorspronkelijke orderbedrag, vervalt voor de opdrachtgever de vergoedingsverplichting van het orderbedrag. Indien de nieuwe order het oorspronkelijke orderbedrag niet dekt, blijft de opdrachtgever het verschil tussen de twee orders verschuldigd aan Hillenaar. Tevens blijft de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van 5% administratiekosten zoals genoemd in 6.1.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Hillenaar aan te geven rekeningnummer t.n.v. Hillenaar Outdoor B.V. te Leiderdorp. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 2%.

7.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsplicht niet op.

7.4 Een beroep van de opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.

7.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.6 Een ieder die opdrachten plaatst voor rekening van derden is jegens Hillenaar hoofdelijk mede aansprakelijk voor alle betalingsverplichtingen die voor deze derden uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 8 – Incassokosten

8.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is ten minste 15% van het openstaande bedrag aan incassokosten verschuldigd. Indien Hillenaar aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.2 De opdrachtgever is jegens Hillenaar de door Hillenaar gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Hillenaar en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1 Verzending, vervoer en/of overdracht van het campagnemateriaal geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.2 De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de inhoud en de uitvoering van het door hem aan Hillenaar te leveren materiaal niet in strijd zal zijn met de goede zeden, de privacywetgeving, de openbare orde of een politieke of religieuze strekking zullen hebben, noch aanleiding kan geven tot opzettelijke beschadiging van de reclamevakken en/of -objecten waar het wordt geplaatst. De opdrachtgever vrijwaart Hillenaar tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met de inhoud en/of uitvoering van het door de opdrachtgever aan Hillenaar te leveren materiaal. Indien en voor zover deswege geen affichering voor de opdrachtgever heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever gehouden het totale orderbedrag te voldoen.

9.3 Door Hillenaar aangebrachte posters of andere getoonde (digitale) reclamematerialen worden door Hillenaar regelmatig gecontroleerd op beschadigingen door weersomstandigheden, temperatuurschommelingen, graffiti, vandalisme etc. Hillenaar is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van beschadigingen en/of diefstal van de reclame-uitingen en de objecten waar het materiaal is aangebracht of getoond. Aan beschadigingen, zoals kreukels in posters en digitale haperingen of vervormingen, en/of diefstal als hiervoor bedoeld kan de opdrachtgever nimmer het recht ontlenen de overeenkomst geheel of deels te ontbinden en/of geheel of deels niet te voldoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

9.4 De aansprakelijkheid van Hillenaar, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Hillenaar beperkt tot het bedrag van de opdracht of het bedrag van de huurpenningen.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Hillenaar zijn toe te rekenen, waaronder nationale gebeurtenissen en feestdagen, natuurgeweld, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van locaties, overheidsvoorschriften. Onder overmacht zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: de (tijdelijke) verwijdering en/of vordering van een object waarop de reclame-uiting is c.q. zou worden aangebracht en/of getoond op last van of door de overheid of andere rechthebbende en/of door brand, vernieling, ongeval, stroomuitval, storing bij (mobiele) operator(s), overstromingen, weersomstandigheden of daarmee gelijk te stellen onheil; stakingen in andere bedrijven dan die van Hillenaar; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Hillenaar afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

10.2 Hillenaar heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Hillenaar zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Hillenaar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hillenaar niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

10.4 Indien posters of andere (digitale) reclamematerialen door één of meerdere omstandigheden, zoals omschreven in artikel 10.1 verloren gaan, dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat Hillenaar op de kortst mogelijke termijn in het bezit wordt gesteld van posters of andere (digitale) reclamematerialen. De kosten voortvloeiende uit dit artikel komen voor rekening van de opdrachtgever.

10.5 Indien Hillenaar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 – Gegevens bescherming

11.1 Hillenaar en de opdrachtgever zullen zich voor hen uit de Wetgeving inzake gegevens bescherming voortvloeiende verplichtingen en vereisten voldoen.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Hillenaar voor verlies en schade, aansprakelijkheid, vorderingen, procedures, schikking, schadevergoeding, (on)kosten, bestuursrechtelijke boetes en door de toezichthouder opgelegde boetes voortvloeiend uit of verband houdend met niet-nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen.

Artikel 12 – Geschilbeslechting

12.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Hillenaar, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen Hillenaar en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1 Indien de stroomvoorziening van digitale objecten verstoort is, zal de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op een korting van maximaal 30% op elk digitaal paneel dat een storing vertoont. Uitsluitend indien er geen sprake is van overmacht, zoals vermeld in artikel 10, kan opdrachtgever aanspraak maken op de betreffende korting.

14.2 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan en/of compensatie vragen voor het al dan niet roteren en/of scrollen van reclameobjecten. Hillenaar streeft ernaar extra gratis affiches voor de opdrachtgever in te delen, zodat het bereik gegarandeerd is.

14.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en de communicatie(middelen) van Hillenaar en of in de voorstellen binden haar niet.